Jämsän Aluelämpö Oy:n vuosikertomus vuodelta 2021

1. Yhtiön tila ja sen toiminnan tuloksen arvostelemisen kannalta tärkeät seikat

Vuosi 2021 oli yhtiön 42. vuosi. Kaukolämpöenergiaa tuotettiin kaikkiaan kertomusvuonna 122 258,4 MWh. Lämmöntuotanto Jämsänkosken ja Jämsän yhdistetyssä kaukolämpöverkossa oli 95 029,6 MWh, Hallissa 20 266,9 MWh ja Kaipolassa 6 631,5 MWh. Vuosi 2021 oli Suomen mittaushistoriassa lämpötiloiltaan varsin tavanomainen. Liikevaihto oli 6 298 629,63 €, eli 18,16 % edellisvuotta enemmän.

Myytävä lämpö hankittiin Jämsässä ja Jämsänkoskella pääosin ostona Kaipolan ja Jämsänkosken paperitehtaiden voimalaitoksilta. Vuonna 2021 huippu- ja varakäyttöön jätettyä Pietilän lämpökeskusta käytettiin tuotannon ajoon UPM:n Voimalaitoksen vuosihuollon aikana. Hallissa kaukolämpöenergia tuotettiin metsähakkeella. Kotimaisten polttoaineiden osuus Hallin energian tuotannosta oli 99,86 % ja polttoöljyn osuus oli 0,14 %. Nykyisin käytämme vain kevyttä polttoöljyä.

Kevyttä polttoöljyä käytettiin yhteensä noin 134,4 tonnia. Kotimaisista polttoaineista käytettiin metsähaketta 25,80 GWh. Lämpöä ostettiin Jämsänkosken tehtaalta 93,83 GWh ja Kaipolan tehtaalta 6,63 GWh. Omissa lämpölaitoksissa lämpöä tuotettiin n. 21,46 GWh. Kotimaiset polttoaineet toimitti OK-yhtiö, Pertti Kirkinen Ky, Metsähoitoyhdistys Pohjois-Pirkka, Päijänteen Metsähoitoyhdistys, LKS Energiat Oy sekä useampi yksityinen metsänomistaja. Kevyen polttoöljyn toimitti Teboil Oy.

Kertomusvuoden merkittävimmät verkostoinvestoinnit olivat Jämsässä Pääskyläntiellä, Jämsänkoskella rakennettiin Myllymäki 1:n alue valmiiksi ja Halliin kaukolämpöliittymä Järvensivuntielle. Uusia asiakkaita kaukolämpöverkkoon liitettiin kaikkiaan kaksitoista. Urakoitsijana toimi Jyväshitsaus Jyväskylästä, ja putkimateriaalin toimitti Logstor Finland Oy Saarijärveltä. Maanrakennusurakasta vastasi useat paikalliset koneurakoitsijat. Vuoden 2021 verkostoinvestoinnit olivat kaikkiaan 533.299,92 € (alv 0%).

Vuoden 2021 kaukolämmön energiamaksu sekä kiinteät maksut pysyivät ennallaan. Kaukolämpö on Jämsässä edelleen edullisempaa, kuin valtakunnassa keskimäärin.

Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella ja liittymismaksuilla. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia korollisia lainoja. Liittymismaksut lisääntyivät 208 092,60 €. Maksuvalmius säilyi keskimäärin hyvänä.

Tilikauden tulos muodostui tyydyttäväksi. Poistot käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaan täysimääräisenä ja ne olivat 659 527,80 €. Tuloslaskelma osoittaa tilivuodelta 584 917,30 € voittoa.

Tulorahoitus riittää hyvin kaukolämpöverkon laajentamiseen liittyviin investointeihin. Suuremmat investoinnit vaativat rahoitusjärjestelyjä. Jämsän Aluelämpö Oy:n myymä kaukolämpöenergia pyritään pitämään edullisempana kuin valtakunnassa keskimäärin. Tämä perustuu paikallisen paperiteollisuuden kanssa harjoitettuun hyvään yhteistyöhön.

Tilivuoden aikana on toteutunut koronan vaikutus liiketoiminnan kehittymiseen niin, että aiotut asiakkaiden investoinnit eivät ole lähteneet liikkeelle koronan aiheuttaman taloudellisen taantuman vuoksi.

Vuoden 2021 yksi merkittävistä investoinneista oli Pääskyläntien kaukolämpöverkon rakentaminen.

UPM:n ja Paperiliiton mahdollinen työtaistelu tuli tietoon joulukuun 2021 alussa, johon jouduimme nopealla aikataululla varautumaan vuokraamalla lisävaravoimaa ja vuoden 2022 alussa alkoi työseisaus joka eskaloitui varavoiman käyttöön.

Arvioitu lämmönmyynti vuonna 2022 tulee pysymään ennallaan taikka laskemaan nykyisestä myynnistä, rakennusten energiatehokkuuden parantumisesta johtuen sekä kiinteistömassan vähentyessä.

Vuoden 2022 suurimpia investointeja on Hybridilämpölaitoksen rakentaminen Kaipolaan. Tontti on ostettu 2021, johon rakennetaan aurinkopaneelikenttä sekä ilmavesilämpökeskus turvaamaan Kaipolan lämmön toimitus.
Lämpökeskuksia huollamme ja saneeraamme nykyaikaisemmiksi.
Maailmanpolitiikan muuttuminen (Venäjä-Ukraina) voi hankaloittaa Hanhikivi-1 projektin etenemistä tai jopa pysäyttää sen. Tämänhetkiset tiedot eivät riitä tarkempaan analyysiin.

Vakinaisen henkilökunnan lukumäärä toimitusjohtaja mukaan lukien oli vuoden lopussa seitsemän henkilöä. Kesätyössä oli vuoden aikana kaikkiaan 2 nuorta eripituisissa työsuhteissa.

Yhtiön kirjanpidon ja palkkalaskennan on hoitanut Azets Insight Oy. Vastuullisena kirjanpitäjänä on toiminut Tuula Sievänen. Siivouspalvelut on ostettu Jämsän Kiinteistönhuolto Oy:ltä. Kaukolämpöverkon suunnittelun ja dokumentoinnin on hoitanut ins. Marko Rekola insinööritoimisto Procadme Team Oy:stä.

Jämsässä helmikuun 7. päivänä 2022

Hannu Soikkeli
toimitusjohtaja

Jaa artikkeli

WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Facebook