Tietosuojaseloste

Jämsän Aluelämpö Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Tietosuojaseloste päivitetty 25.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Jämsän Aluelämpö Oy
Juhalankatu 4
42100 Jämsä
040 758 7735
marjo.lavio@jamsanaluelampo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jämsän Aluelämpö Oy
Juhalankatu 4
42100 Jämsä
040 758 7735
marjo.lavio@jamsanaluelampo.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Jämsän Aluelämpö Oy:lle antama toimeksianto tai Jämsän Aluelämpö Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta.
Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi) Jämsän Aluelämpö Oy:n palveluissa.
Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito.
Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
Asiakkaiden ja Jämsän Aluelämpö Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Nimitiedot / Yritystiedot
Y-tunnus
Postiosoite, postinumero ja toimipaikka
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

Kiinteistön asiakasnumero
Maksajan asiakasnumero
Mittarinumero
Käyttäjätunnus ja salasana Jämsän Aluelämpö Oy:n verkkopalveluja varten
Asiakkaana toimivien alihankkijoiden yksilöivät tiedot tilaajavastuurekisteristä
Päätoimiala
Verohallinnon perustiedot
Arvonlisäverovelvollisuus
Veromaksutiedot
Ennakkoperintärekisteritiedot
Kaupparekisteritiedot
Työnantajarekisteritiedot
Tiedot liiketoimintakielloista
Eläkevakuutustiedot (TyEL)
Tapaturmavakuutustiedot
Noudatettavat työehtosopimukset
Tieto työterveyshuollon järjestämisestä

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen tiedot tarkistetaan Tilaajavastuurekisteristä.

Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä ei voida tunnistaa.

Jämsän Aluelämpö Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Jämsän Aluelämpö Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Jämsän Aluelämpö Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Jämsän Aluelämpö Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jämsän Aluelämpö Oy:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Jämsän Aluelämpö Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Jämsän Aluelämpö Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Jämsän Aluelämpö Oy:n palveluksessa, sekä Jämsän Aluelämpö Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tietojen säilytysaika

Jämsän Aluelämpö Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan,
maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Jämsän Aluelämpö Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.

Jämsän Aluelämpö Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja sopimuksen teon yhteydessä.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Jämsän Aluelämpö Oy
Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Juhalankatu 4
42100 Jämsä
040 758 7735
marjo.lavio@jamsanaluelampo.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.